The 4 Level Model/ The Psycho-LOGICAL Model
Logisk personligheds- og kommunikationsmodel
Konsulent, cand. mag. Jens Trenckner, Holløselundvej 52, DK 3210 Vejby
tlf. +45 48 70 95 11,  mobil +45 20 46 67 03, 4level@mail.dk

Forside
 
 På jagt efter sammenhænge
 

Opbygning
 

4-level-brug
 
4-level-reklame
 
4-level-spørgsmål
 
Om "opfinderen"
 
Foredrag/Kurser
 
English

 

Gennemskuelig kommunikation - Personlighedsanalyse - Salg - Ansættelse - Samarbejde - Ledelse - Forhandling

Ordet Psyko-LOGISK får en helt ny betydning med The 4 Level Model

The 4 Level Model,
hovednøglen til
kommunikation

For at slippe for en ørkesløs diskussion om, hvad psykologi er/ indebærer, vil jeg indlede med at sige, at The 4 Level Model omhandler ADFÆRD. Men ikke en hvilken som helst adfærd.
Hvis du skulle få brug for at gå til psykolog, arbejder psykologen med, hvad jeg betegner som hvorfor-adfærd. Du kommer, fordi du har det dårligt - din adfærd er dårlig, og psykologen skal så forsøge at finde ud af, hvorfor den er dårlig. Og der er jo mange oplevelser i barndom, ungdom og voksentilværelse, som kan afstedkomme problemer, det er vanskeligt at leve med.

Men det er altså ikke den slags adfærd, vi skal befatte os med. Næh, vi skal se på begrebet sådan-adfærd. Sagt med andre ord: Vi skal kigge nærmere på vores grundadfærd.

Når vi omtaler en person over for andre, nævner vi ofte, hvordan vedkommende reagerer i almindelighed. ”Hun kan slet ikke klare, at der ligger mere end to stykker papir på skrivebordet på én gang”, eller ”han har en engels tålmodighed, når det gælder om at tage sig af gamle mennesker”.

Om grundadfærden er medfødt eller tillært har ofte udløst heftige diskussioner. Min personlige opfattelse er, at den normalt er medfødt (Et godt eksempel, som underbygger den påstand er undersøgelser om tvillinger, som tidligt er blevet adskilt). At adfærden er arvet betyder ikke nødvendigvis, at den er overført direkte fra en af forældrene, men at den dog ligger i generne.

Når vi taler om sådan-adfærden, kan vi dele den op i to dele:
1. For det første er der den langtidsadfærd, jeg berørte ovenfor (orden - tålmodighed osv).
2. For det andet den adfærd, som vi umiddelbart lægger mærke til hos andre, nemlig deres måde at benytte kropssprog, sprog og stemme på. Alle afgiver uafladeligt en lang række ubevidste signaler til omgivelserne i form af fx stemmeklang, mimik og sprogopbygning.

Spørgsmålet er, om der er system i de 2 slags adfærd hver især og indbyrdes? Vi venter lige et øjeblik med svaret.

Vi ved godt, at nogle mennesker fra naturens hånd er dygtige til at aflæse/ afkode andre. Normalt vil vi sige, at de er udstyret med en fintmærkende intuition. Men kan vi alle lære denne form for afkodning? For det kunne jo være praktisk i en lang række sammenhænge. Så kunne vi kommunikere med langt større sikkerhed. Vi ville vide, hvordan andre helst ville tiltales/ behandles, et nødvendigt samarbejde ville være nemmere, vi ville nemmere kunne sælge vores ideer til andre osv osv. Vores overbærenhed ville også stige. Når nogen reagerede meget langt fra, hvad vi selv ville have gjort, kunne vi ”teknisk set” forstå det og acceptere det, vel vidende, at vi nok ikke kunne ændre på den pågældendes adfærd.

System i adfærden.
Svaret på, om der er system i adfærden - både langtidsadfærden og de umiddelbart opfattede (bevidst eller ubevidst) signaler fra kropssprog, sprog og stemme - er, at der er sammenhæng, oven i købet en logisk sammenhæng. The 4 Level Model kan derfor også med god grund kaldes Den psyko-logiske model.

Egentlig er der tale om en Two level model, men der kan tilsættes et testlag og et referencelag (der viser, hvordan mennesker reagerer i forhold til hinanden), som kan være praktiske at medtage i visse sammenhænge.

Modellen hedder også LISA (eller ALIS - afhængig af, hvor man begynder) efter forbogstaverne på de fire adfærdskomplekser: Leder/stræber - Impulsiv - Social - Analytisk.

Modellens logiske opbygning.
Hele komplekset er faktisk yderst simpelt. Kun ganske få ting skal være opfyldt, for at man kan konstruere modellen.
Eller - for at være mere præcis - for at man kan se sammenhængen i den model, som naturen allerede har konstrueret!

I bogen/kursusmaterialet bliver det hele mere udførligt forklaret, men her på nettet får du det hele i komprimeret form.

Modellen kan udledes af én adfærd i ét felt og én i et andet. Resten klarer sprog-/adfærdslogikken.
Modellens vigtigste udgangspunkt hedder ”modsætninger”, som vi indordner meget i vores liv efter.

To linier, der danner et kors, er fortræffelige, når vi skal vise modsætningsforhold. Det, vi vil putte ind i de fire (åbne) kasser, er nemlig af en sådan art, at der skabes mange modsætninger: felter, der ligger diagonalt (dem er der to par af), de to øverste felter over for de to nederste, og de to til venstre over for de to til højre.

Men der er også fællestræk indlagt. Felter, som ligger ved siden af hinanden, har fællestræk. Ydermere har fællestrækkene i nabofelterne en specifik betydning for et bestemt felt. Ét eksempel: adfærden ”risikovillighed” hører til i såvel Leder- som Impulsiv -feltet, men i I-feltet betyder det ”risiko for sig selv”, hvor det i L-feltet betyder ”risiko for sig selv og andre”.

Positivt og negativt.
En anden meget betydningsfuld ting er, at en adfærd vi selv har meget af, udløser et positivt ord om adfærden, mens en adfærd, som vi har meget lidt af, udløser en negativ. Et par eksempler: risikovillig kan blive til dumdristig, forsigtig kan blive til bange, vedholdende kan blive til stædig.

Forklaringen begynder i lag 2.
Man kunne tro, at forståelsen for modellen udsprang af det lag, som vi kan se umiddelbart, når vi er i kontakt med andre mennesker, nemlig alle signalerne fra kropssproget, sproget og stemmen, men sådan forholder det sig ikke.
Vi må begynde med langtidsadfærden, altså med hvordan vi groft sagt gerne vil have livet til at forløbe. Skal vi have stor sikkerhed? Skal vi have underordnede på arbejdspladsen for at føle, at vi lever et godt liv? Skal vi have lov til at fordybe os? Skal vi være omgivet af mange mennesker i lang tid? Skal vi selv bestemme, hvad vores dage skal gå med? Osv osv.

Når vi har fundet ud af, hvordan den slags adfærd logisk hænger sammen, giver det sig selv, hvordan alle de ubevidste signaler fra kropssprog, sprog og stemme passer ned over dette lag som en matrice.

Når den forståelse også er til stede, er vi nået langt. For det første er vi blevet mere tolerante over for andre, end vi var før. Og desuden bliver det pludselig muligt at analysere andre mennesker (og afprøve rigtigheden af analysen) på forbavsende kort tid. En sådan analyse kan igen resultere i, at vi kommunikerer langt bedre med dem, end vi ellers ville være i stand til.

Her på disse internetsider får du blot en forsmag på, hvad The 4 Level Model er for en størrelse. De udbyggede forklaringer og de tilhørende skemaer findes i kursusmaterialet/ bogen om modellen.

 

 

 


 

Made in a small town in a small country - for the whole world

 
NB! Hele bogen/kursusmaterialet om The 4 Level Model fylder ca. 150 sider.

The 4 Level model set ud fra værdi-begrebet.

Sociologer taler meget om menneskelige værdier og værdisæt. Med værdier mener man:
"Et element af et fælles symbolsystem, som tjener som kriterium eller standard for valg mellem de forskellige orienteringsmåder, som i sig selv er åbne i en situation" (citat: Parson). Eller - for at komme tættere til The 4 Level Model: "At sige, at en person har en værdi (følger et værdibegreb), svarer til at sige, at han har en vedvarende tro på, at en bestemt handlemåde eller sluttilstand er personligt og socialt at foretrække frem for andre handlemåder eller sluttilstande" (citat: Milton Rokeach).
Der er 2 slags værdier:
Slutværdier, der repræsenterer en ønsket tilstand hos individet og
Instrumentelle værdier, der aktualiseres i bestræbelsen på at opnå den ønskede sluttilstand.

The 4 Level Models udgangspunkt er netop en slutværdi i et felt, eksempelvis "store, synlige resultater" i L-delen. Men for at denne værdi kan opnås, må man gøre brug af forskellige instrumentelle værdier. På den måde bygges L-delen op (som vist sporadisk på siden "opbygning".

Man kan også sige, at The 4 Level Model fungerer som en psykologisk "strokes-model". Den fortæller, hvilke psykologiske, positive påvirkninger, vi er afhængige af, altså hvilke værdier vi er særlig glade for.

Samfundsmæssigt er det af stor betydning, at de instanser, som styrer et samfund, forstår, hvad ændringer i love, forordninger o.lign. vil betyde for folk. Ikke bare, hvordan de bliver praktisk påvirket, men i høj grad også, hvordan de bliver psykisk påvirket.
Noget så tørt som det danske skattevæsen (i dag blot kaldet "skat" har da også i nogle rapporter og undersøgelser fra 2001 brugt adskillige sider (gennem en ekspert) på at forklare værdibegrebet. Noget er fornuftigt nok, men når der generaliseres og skrives, at "eksistensen af værdier udspringer af den menneskelige kultur", er det en sandhed med store modifikationer. Mange af vores vigtigste personlige værdier udspringer af vores natur og ikke kultur.